Privacybeleid

1.Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Hun contactgegevens vindt u in het hoofdstuk “Informatie over de verantwoordelijke instantie” in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan z zijn. B. gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Ook heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van ­derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2.Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Hetzner

De aanbieder is Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (hierna Hetzner).

Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechts/datenschutz .

Hetzner wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3.Algemene informatie en verplichte ­informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Erwin Müller GmbH
Breslauer Strasse 34-3849808 Lingen (Ems) Duitsland

Telefoon: +49 591 9140-0
E-mail: info@emco.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

opslag duur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG, indien bijzondere gegevenscategorieën volgens artikel 9 lid 1 AVG worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 49, lid 1, onder a), van de AVG. Als u hebt ingestemd met het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 25 (1) TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c) AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG. De volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring geven informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval.

Functionaris voor gegevensbescherming­

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

ecoprotec GmbH
Dhr. Rolf ObermeierPamplonastraße 19, 33106 Paderborn

Telefoon: +49 5251 – 877 8880
E-mail: datenschutz@emco.de

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DIT PRIVACYBELEID VOOR GEGEVENS. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE VOLLEDIGE BESCHERMENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE GROEIEN VOOR UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING IS VOOR HET DOEL, DE UITOEFENING OF DE VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 lid 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAMEDOELEINDEN; DIT GELDT EVENEENS VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE DIRECTE RECLAME VERBAND HOUDT. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Om een klacht in te dienen ­bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen onverlet.

Recht op ­dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens . U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als je de juistheid van de door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van rechtsvorderingen, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van te worden gewist.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een contract op basis van vergoedingen een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling.

Betalingstransacties met de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Bezwaar maken tegen promotionele e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame, zoals spam-e-mails.

4.Gegevensverzameling op deze website

Koekjes

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine datapakketjes en beschadigen uw eindapparaat niet. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen van ons komen (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven in websites mogelijk (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van webbezoek) (noodzakelijke cookies). opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 Para. 1 TDDDG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

In deze gegevensbeschermingsverklaring kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Toestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna “Usercentrics”).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens overgedragen aan Usercentrics:

 • Uw toestemming(en) of intrekking van uw toestemming(en)
 • uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • tijdstip van uw bezoek aan de website

Verder slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming of de intrekking daarvan aan u te kunnen toekennen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Toestemming met ConsentManager

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van ConsentManager om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden, website: https://www.consentmanager.de (hierna “ConsentManager”).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding met de servers van ConsentManager tot stand gebracht om uw toestemming en andere verklaringen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. ConsentManager slaat dan een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemming te kunnen toekennen of intrekken. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, de cookie van de toestemmingsmanager provider zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

ConsentManager wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • besturingssysteem gebruikt
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) als dit werd gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt) . Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw aanvraag door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) als dit werd gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt gestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Gebruik van chatbots

We gebruiken chatbots om met u te communiceren. Chatbots kunnen zonder menselijke hulp op uw vragen en andere invoer reageren. Om dit te doen, analyseren de chatbots naast uw invoer andere gegevens om passende antwoorden te geven (bijv. namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatiegegevens, bestellingen en chatgeschiedenis). Verder kunnen via de chatbot uw IP-adres, logbestanden, locatie-informatie en andere metadata worden vastgelegd. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbotprovider.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Bovendien kunnen de gegevens worden gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven, voor zover aan de overige wettelijke vereisten (in het bijzonder toestemming) hiervoor wordt voldaan. Hiervoor kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en advertentietools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun reactiegedrag te verbeteren (machine learning).

De gegevens die u invoert als onderdeel van de communicatie blijven bij ons of de chatbotoperator totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

De wettelijke basis voor het gebruik van chatbots is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG als de chatbot wordt gebruikt om een contract te initiëren of uit te voeren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo effectief mogelijke klantcommunicatie (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Scherpe chat

De aanbieder is Crisp IM SAS, 2 Boulevard de Launay, 44100 Nantes, Frankrijk (hierna Crisp).

Als onderdeel van de interactie met u verwerkt Crisp onder andere publiekelijk zichtbare informatie uit uw social media profielen, uw navigatiegedrag op onze website, uw chatgeschiedenis, overige ingevoerde gegevens en loggegevens (IP-adres, gebruikte browser etc. ).

Het privacybeleid van Crisp is hier te vinden: https://crisp.chat/en/privacy .

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Microsoft-boekingen

Op onze website kunt u een afspraak met ons maken. Voor het boeken van afspraken maken wij gebruik van Microsoft Bookings. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide .

Voor het maken van een afspraak vult u de gevraagde gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde masker in. De ingevoerde gegevens worden gebruikt voor de planning, uitvoering en eventueel opvolging van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de Microsoft Bookings-servers, waarvan u de gegevensbeschermingsverklaring hier kunt bekijken: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om afspraken met geïnteresseerden en klanten zo ongecompliceerd mogelijk te maken. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. voor apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses .

Registratie op deze site

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren wij de inschrijving.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt om de gebruikersrelatie die tot stand is gekomen door registratie uit te voeren en, indien nodig, om verdere contracten te initiëren (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie ­op deze website

Voor de reactiefunctie op deze pagina wordt naast uw opmerking ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaar schrijven. Aangezien we reacties op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om bij wetsovertredingen, zoals beledigingen of propaganda, tegen de auteur op te kunnen treden.

Abonneer je op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie abonneren op opmerkingen. U ontvangt een bevestigingsmail om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails. In dit geval worden de gegevens die zijn ingevoerd bij het abonneren op opmerkingen verwijderd; als u deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons hebt doorgegeven (bijv. nieuwsbriefabonnement), blijven deze gegevens bij ons.

Bewaarduur van de commentaren

De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de inhoud van de commentaren volledig is verwijderd of de commentaren om wettelijke redenen moeten worden verwijderd (bijv. aanstootgevende commentaren).

Legale basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt een gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de herroeping.

ProvenExpert

We hebben ProvenExpert-beoordelingszegels op deze website opgenomen. Aanbieder is Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlijn, https://www.provenexpert.com .

Het ProvenExpert-zegel stelt ons in staat om klantbeoordelingen die bij ProvenExpert zijn ingediend over ons bedrijf in een zegel op onze website weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding met ProvenExpert tot stand gebracht zodat ProvenExpert kan vaststellen dat u onze website hebt bezocht. Bovendien registreert ProvenExpert uw taalinstellingen om het zegel in de geselecteerde landstaal weer te geven.

ProvenExpert wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de meest begrijpelijke weergave van klantbeoordelingen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

5.Sociale media

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de social media-elementen van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Als het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tussen uw eindapparaat en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Voor zover toestemming is verkregen, geldt het bovenstaande Service op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en § 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het op een veilige manier implementeren van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u bij ons de rechten van betrokkenen doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden : https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php .

Twitteren

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Als het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Twitter-server. Twitter ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website. Door het gebruik van Twitter en de “Re-Tweet”-functie worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy .

Voor zover toestemming is verkregen, geldt het bovenstaande Service op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en § 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html .

U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings .

Instagram

Op deze website zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tussen uw eindapparaat en de Instagram-server tot stand gebracht. Instagram ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Instagram worden gebruikt.

Voor zover toestemming is verkregen, geldt het bovenstaande Service op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en § 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevens verwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven daarvan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na doorzending valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor het op een veilige manier implementeren van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. Uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de op Facebook of Instagram verwerkte gegevens kunt u rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u bij ons de rechten van betrokkenen doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

tumblr

Deze website maakt gebruik van buttons en andere elementen van de dienst Tumblr. De aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS.

Als het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Tumblr-server. Tumblr ontvangt informatie over uw bezoek aan deze website.

Met de Tumblr-knoppen kunt u een bericht of pagina op Tumblr delen of de aanbieder op Tumblr volgen. Als u een van onze websites bezoekt met een Tumblr-knop, maakt de browser een directe verbinding met de Tumblr-servers. We hebben geen controle over de hoeveelheid gegevens die Tumblr verzamelt en verzendt met behulp van deze plug-in. Volgens de huidige status worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website verzonden.

Voor zover toestemming is verkregen, geldt het bovenstaande Service op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en § 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Tumblr op: https://www.tumblr.com/privacy/de .

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Elke keer dat een pagina op deze website wordt geopend die LinkedIn-elementen bevat, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de knop “Aanbevelen” van LinkedIn klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website toewijzen aan u en uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt.

Voor zover toestemming is verkregen, geldt het bovenstaande Service op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en § 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

XING

Deze website maakt gebruik van elementen van het XING-netwerk. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met elementen van XING wordt opgeroepen, wordt er een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover ons bekend worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd.

Voor zover toestemming is verkregen, geldt het bovenstaande Service op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en § 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de XING-gegevensbeschermingsverklaring op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

Pinterest

Op deze website gebruiken we elementen van het sociale netwerk Pinterest dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Als u een pagina oproept die een dergelijk element bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. Dit social media-element verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres omvatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Voor zover toestemming is verkregen, geldt het bovenstaande Service op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en § 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://policy.pinterest.com/ de/privacybeleid .

6.Analysetools en advertenties

Google Tagmanager

Wij gebruiken de Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we kunnen gebruiken om tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de via het geïntegreerde tools. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en gemakkelijke integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De website-exploitant ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals B. Paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Verder kunnen we Google Analytics gebruiken, b.v. Neem uw muis- en scrollbewegingen en klikken op. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de geregistreerde datasets aan te vullen en maakt het gebruik van machine learning-technologieën voor data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren . Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

browser plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Google-signalen

We gebruiken Google-signalen. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics o.a. Je locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis en demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen met behulp van het Google-signaal worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Als u een Google-account heeft, worden de bezoekersgegevens van het Google-signaal gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om anonieme statistieken op te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics om websitebezoekers relevante advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics E-commercemeting

Deze website maakt gebruik van de functie “e-commerce meting” van Google Analytics. Met behulp van e-commercemetingen kan de website-exploitant het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om hun online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals de geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd van het bekijken van een product tot het kopen ervan worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Clarity

Deze website maakt gebruik van Clarity. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hierna “Clarity”).

Clarity is een hulpmiddel om het gebruikersgedrag op deze website te analyseren. Clarity registreert met name muisbewegingen en maakt een grafische weergave van welk deel van de website gebruikers het vaakst scrollen (heatmaps). Clarity kan ook sessies opnemen, zodat we het gebruik van de site in de vorm van video’s kunnen bekijken. We krijgen ook informatie over algemeen gebruikersgedrag binnen onze website.

Clarity gebruikt technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van apparaatvingerafdrukken). Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) in de VS.

Voor zover toestemming is verkregen, geldt het bovenstaande Service uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, wordt deze dienst gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG; de website-exploitant heeft een legitiem belang bij een effectieve gebruikersanalyse.

Meer details over het privacybeleid van Clarity vindt u hier: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq .

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Google-advertenties

De website-exploitant maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (trefwoordtargeting). Bovendien kunnen er gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) die beschikbaar zijn bij Google (doelgroeptargeting). Als website-exploitant kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google Ads-remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om hen vervolgens op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Ads Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan cross-device-functies van Google. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander eindapparaat van u (bijv. tablet of pc) worden weergegeven. .

Als u een Google-account heeft, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Doelgroepvorming met klantvergelijking

We gebruiken onder andere de klantvergelijking van Google Ads Remarketing om doelgroepen te vormen. Daarbij dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de betrokken klanten Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijvoorbeeld op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Conversies bijhouden van Google

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke buttons op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over het bijhouden van conversies door Google vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Metapixel (voorheen Facebook-pixel)

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook/Meta om conversie te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens gebruikt voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik ( https://de-de.facebook. com/about/privacy/ ) .kan. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina’s en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als site-exploitant niet worden beïnvloed.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het op een veilige manier implementeren van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u bij ons de rechten van betrokkenen doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Hiervoor moet u zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

Aangepaste Facebook-doelgroepen

We gebruiken Facebook Custom Audiences. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u onze websites en apps bezoekt of gebruikt, onze gratis of betaalde aanbiedingen gebruikt, gegevens naar ons verzendt of interactie heeft met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens. Als u ons toestemming geeft voor het gebruik van Facebook Custom Audiences, geven wij deze gegevens door aan Facebook, die Facebook kan gebruiken om voor u passende advertenties weer te geven. Verder kunnen met uw data doelgroepen worden gedefinieerd (lookalike audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze verwerker. Details zijn te vinden in de gebruikersovereenkomst van Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience .

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience en https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

LinkedIn Insight-tag

Deze website maakt gebruik van de Insight Tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker is geregistreerd bij LinkedIn, kunnen we u. de professionele kerngegevens (bijv. loopbaanniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze website beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. Ook kunnen we LinkedIn Insight Tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze website een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). De conversiemeting kan ook apparaatoverschrijdend plaatsvinden (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie, met behulp waarvan we bezoekers van onze website gerichte advertenties kunnen tonen buiten de website om, waarbij volgens LinkedIn de geadresseerde niet wordt geïdentificeerd.

LinkedIn verzamelt zelf ook zogenaamde logbestanden (URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatoren van LinkedIn-leden worden na zeven dagen van LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als website-exploitant niet aan bepaalde personen worden toegewezen. LinkedIn slaat de van websitebezoekers verzamelde persoonsgegevens op zijn servers in de VS op en gebruikt deze voor eigen advertentiedoeleinden. Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig .

legale basis

Voor zover toestemming is verkregen, geldt het bovenstaande Service uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, wordt deze dienst gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG; de website-exploitant heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, inclusief sociale media.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

Maak bezwaar tegen de analyse van het gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn onder de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden beheren in hun accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn de op onze website verzamelde gegevens koppelt aan uw LinkedIn-account, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij uw LinkedIn-account.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Pinterest-tag

We hebben Pinterest-tags ingesloten op deze website. De aanbieder is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

De Pinterest-tag wordt gebruikt om bepaalde acties die u op onze website uitvoert vast te leggen. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om u op uw interesses gebaseerde advertenties op onze website of op een andere pagina van het Pinterest-tag-advertentienetwerk te tonen.

Voor dit doel registreert de Pinterest-tag o.a. een tag-ID, uw locatie en de verwijzende URL. Daarnaast kunnen campagnespecifieke gegevens zoals bestelwaarde, bestelhoeveelheid, bestelnummer, categorie van de gekochte artikelen en videoweergaven worden vastgelegd.

De Pinterest-tag maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker op verschillende pagina’s kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of apparaatvingerafdrukken).

Voor zover toestemming is verkregen, geldt het bovenstaande Service uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, wordt deze dienst gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG; de website-exploitant heeft een legitiem belang bij de meest effectieve marketingmaatregelen.

Pinterest is een wereldwijd bedrijf, dus gegevens kunnen ook naar de VS worden overgedragen. Volgens Pinterest is deze gegevensoverdracht gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

Meer informatie over de Pinterest-tag vindt u hier: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag .

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7.Nieuwsbrieven

nieuwsbrief ­gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de verzendlijst van de nieuwsbrief nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of nadat deze niet langer dient welk doel dan ook. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u uit de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider in een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailingen te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

8.Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde privacy

Deze website bevat video’s van de YouTube-website. De website-exploitant is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube houdt deze modus in dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. Device Fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsoperaties worden geactiveerd waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG, voor zover de toestemming omvat de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Adobe-lettertypen

Deze website maakt gebruik van webfonts van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde fonts. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u deze website bezoekt, laadt uw browser de benodigde lettertypen rechtstreeks van Adobe om deze correct op uw apparaat weer te geven. Uw browser maakt verbinding met de Adobe-servers in de VS. Hierdoor weet Adobe dat deze website is geopend via uw IP-adres. Volgens Adobe worden er bij het aanleveren van de fonts geen cookies geplaatst.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html .

Meer informatie over Adobe Fonts vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html .

Het privacybeleid van Adobe is te vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Font Awesome (lokale hosting)

Deze pagina gebruikt Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met servers van Fonticons, Inc.

Voor meer informatie over Font Awesome, zie het Font Awesome Privacybeleid op: https://fontawesome.com/privacy .

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG, voor zover de toestemming omvat de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt gedaan door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de privacyverklaring van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com /voorwaarden?hl=de .

Wordfence

We hebben Wordfence geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS (hierna “Wordfence”).

Wordfence wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Hiertoe brengt onze website een permanente verbinding tot stand met de Wordfence-servers, zodat Wordfence zijn databases kan vergelijken en, indien nodig, kan blokkeren met de toegang tot onze website.

Wordfence wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website zo goed mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/ .

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Beheer WP

Wij beheren deze website met behulp van de ManageWP tool. De provider is GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrado, Servië (hierna ManageWP).

Met ManageWP kunnen we b.v. de veiligheid en prestaties van onze website bewaken en automatische back-ups maken. ManageWP heeft daarmee toegang tot alle inhoud van de website inclusief onze databases. ManageWP wordt gehost op de servers van de provider.

ManageWP wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de meest effectieve en veilige werking van zijn website(s). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

9.E-commerce en ­betalingsproviders

Verwerken van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties tot stand te brengen, te structureren en te wijzigen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht ­bij het sluiten van een contract voor online-shops, dealers en goederenverzending

Als u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de betaling. Alleen gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden vrijgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling. e-mailen; U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Gegevensoverdracht ­bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor het verwerken van betalingen.

Elke verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Betalingsdiensten

We integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Als u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende aanbieder van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, gemakkelijk en veilig mogelijk betalingsproces (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

Op deze website maken wij gebruik van de volgende betaaldiensten / betalingsdienstaanbieders:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”).

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Apple Betalen

De betalingsdienstaanbieder is Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. U vindt het privacybeleid van Apple op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ .

Google Betalen

De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U vindt het privacybeleid van Google hier: https://policies.google.com/privacy .

Stripe

De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna “Stripe”).

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation .

U kunt hierover meer lezen in de gegevensbeschermingsverklaring van Stripe onder de volgende link: https://stripe.com/de/privacy .

Paydirekt

De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Paydirekt”). Als u de betaling doet met Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waarbij u bij Paydirekt bent aangemeld. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt aanvullende gegevens verzamelen als onderdeel van de transactieverwerking, zoals b.v. B. Afleveradres of losse artikelen in de winkelwagen. Paydirekt authenticeert de transactie vervolgens met behulp van de daarvoor bij de bank opgeslagen authenticatieprocedure. Het betalingsbedrag wordt dan van uw rekening op onze rekening overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens. Details over betalen met Paydirekt vindt u in de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

Onmiddellijke ­overdracht

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”). Met behulp van de “Sofortüberweisung”-procedure ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u heeft besloten om de betaalmethode “Sofortüberweisung” te gebruiken, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de TAN die u hebt verzonden. Het stuurt ons dan direct een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw verkopen, de kredietlimiet van de roodstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de pincode en de TAN worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonsgegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Tot uw persoonsgegevens behoren voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Details over betaling met onmiddellijke overboeking vindt u in de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/ .

Amazon betalen

De aanbieder van deze betalingsdienst is Amazon Payments Europe SCA, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Details over de omgang met uw gegevens kunt u lezen in de gegevensbeschermingsverklaring van Amazon Pay onder de volgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect .

Giropay

De aanbieder van deze betalingsdienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna “Giropay”).

Details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

American Express

De aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “American Express”).

American Express kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Details zijn hier te vinden: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/ .

Zie voor meer informatie het privacybeleid van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html .

MasterCard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard”).

Mastercard kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Details zijn hier te vinden: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf .

VISA

De aanbieder van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna “VISA”).

Groot-Brittannië wordt beschouwd als een veilig derde land in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een gegevensbeschermingsniveau heeft dat overeenkomt met het gegevensbeschermingsniveau in de Europese Unie.

VISA kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/bedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-srechtigkeitsfragen-fur-den-ewr.html .

Zie voor meer informatie het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/bedingungen/visa-privacy-center.html .

10.Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

We gebruiken onder meer online vergadertools om met onze klanten te communiceren. De specifieke tools die we gebruiken, staan hieronder vermeld. Als u via internet met ons communiceert via video- of audioconferentie, worden uw persoonsgegevens door ons en de aanbieder van de betreffende conferentietool verzameld en verwerkt.

De vergadertools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/gebruikt om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en andere “contextinformatie” in verband met het communicatieproces (metadata).

Verder verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn om online communicatie te verwerken. Dit omvat in het bijzonder IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID’s, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Als er binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier wordt aangeboden, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de toolaanbieders. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnamen, chat/instant messages, voicemails, geüploade foto’s en video’s, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de Service.

Houd er rekening mee dat we geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentietools vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgronden

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO). Bovendien dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Indien toestemming is gevraagd, zullen de betreffende hulpmiddelen worden gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

opslag duur

De gegevens die rechtstreeks door ons via de video- en conferentietools worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is . Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de operators van de conferentietools.

Conferentietools gebruikt

We gebruiken de volgende vergadertools:

Microsoft Teams

Wij maken gebruik van Microsoft Teams. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Details over gegevensverwerking vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

11.Eigen diensten

Verwerken van gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van het sollicitatieproces. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens uiterst vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen van sollicitatiegesprekken, enz.) voor zover dit nodig is om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (aangaan van een arbeidsrelatie), artikel 6, lid 1, onder b), AVG (algemene contractaanvang) en – als u uw toestemming hebt gegeven – artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG . De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van artikel 26 BDSG en artikel 6, lid 1, onder b), AVG voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

bewaartermijn van de gegevens

Als we u geen jobaanbieding kunnen doen, u een jobaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op te slaan op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG ) gedurende maximaal 6 maanden bij ons te bewaren vanaf het einde van het aanvraagproces (afwijzing of intrekking van de aanvraag). De gegevens worden dan verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten worden vernietigd. De opslag dient in het bijzonder als bewijs in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zullen zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden ze alleen verwijderd als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Een langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.

Toelating tot de pool van aanvragers

Als we je geen baan aanbieden, is het misschien mogelijk om je op te nemen in onze pool van sollicitanten. Als je wordt aangenomen, worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgebracht naar de pool van sollicitanten, zodat er contact met je kan worden opgenomen als er geschikte vacatures zijn.

Opname in de pool van sollicitanten vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). Het geven van uw toestemming is vrijwillig en houdt geen verband met het lopende aanvraagproces. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens onherroepelijk verwijderd uit de pool van sollicitanten, op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn voor bewaring.

Uiterlijk twee jaar na het geven van de toestemming worden de gegevens uit het sollicitantenbestand onherroepelijk verwijderd.

Onze optredens op sociale media

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de volgende social media-optredens

Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die we in detail gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, etc. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. Like-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze aanwezigheid op sociale media activeert tal van gegevensbeschermingsgerelateerde verwerkingen. In detail:

Als u bent ingelogd op uw socialemedia-account en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de beheerder van het socialemediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens echter ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende social media-portaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale-mediaportalen gebruikersprofielen maken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond, zowel binnen als buiten de respectievelijke aanwezigheid op sociale media. Als u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk, kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent ingelogd of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de social media portalen kunnen traceren. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom aanvullende verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsvoorschriften van de respectieve socialemediaportalen.

legale basis

Onze optredens op sociale media moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Verwerkingsverantwoordelijke en handhaving van rechten

Als u een van onze social media-aanwezigheden (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsoperaties die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klachten) in principe zowel tegen wij ook de exploitant van het betreffende social media-portaal (bijv. vs. Facebook).

Houd er rekening mee dat we ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale media-portalen geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de sociale media-portalen. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

opslag duur

De gegevens die rechtstreeks door ons via de aanwezigheid op sociale media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale netwerken (bijv. in hun gegevensbeschermingsverklaring, zie hieronder).

Jou rechten

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken, op gegevensoverdraagbaarheid en om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Verder kunt u verzoeken om correctie, blokkering, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna Meta genoemd). Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Met Meta hebben wij een gezamenlijke verwerkersovereenkomst (Controller Addendum) gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingen wij of Meta verantwoordelijk zijn als u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

U kunt uw advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Twitteren

We gebruiken de korte berichtenservice Twitter. De aanbieder is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.
 
U kunt uw Twitter-gegevensbeschermingsinstellingen zelfstandig in uw gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://twitter.com/personalization.
 
Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
 
Details zijn te vinden in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Als u advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruikt u de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .