Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe powiadomienia zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych w tej witrynie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych w tej witrynie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje dotyczące organu odpowiedzialnego” niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Może to być np. obsługi danych, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas odsłony strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia, że witryna jest udostępniana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich danych?

Masz prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować w tej lub innych kwestiach związanych z ochroną danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Gdy odwiedzasz tę witrynę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. hosting

Zawartość naszej witryny hostujemy u następującego dostawcy:

Hetznera

Dostawcą jest Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (dalej Hetzner).

Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu firmy Hetzner o ochronie danych: https:// www.hetzner.com/de/rechts/datenschutz.

Hetzner jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była wyświetlana tak niezawodnie, jak to tylko możliwe. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu to się dzieje.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Erwin Müller GmbH
Breslauer Straße 34-38
49808 Lingen (Ems)
Niemcy

Telefon: +49 591 9140-0
E-mail: info@emco.de

Organ odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono określonego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas, dopóki nie ustanie cel ich przetwarzania. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólna informacja o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, pod warunkiem, że szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. obrobiony. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich podstawą przetwarzania danych jest również art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez pobieranie odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poniższe akapity niniejszego oświadczenia o ochronie danych zawierają informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

ecoprotec GmbH
Pan Rolf Obermeier
Pamplonastraße 19, 33106 Paderborn

Telefon: +49 5251 – 877 8880
E-mail: datenschutz@emco.de

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach, w których ochrona danych nie jest bezpieczna. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie, jako osoby zainteresowanej, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że organy amerykańskie (np. tajne służby) będą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Twoje dane na serwerach amerykańskich w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę. Legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTE JEST PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI DANYCH. W PRZYPADKU SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ KOMPLEKSOWE PODSTAWY OCHRONNE PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE PRZEZ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE MUSI BYĆ WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 (1) RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH TAKIEJ REKLAMA; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 (2) RODO).

Prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby, których to dotyczy, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

Masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujących legalne prowizje. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować w tej i innych kwestiach dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas badania masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/ odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli wniosłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 (1) RODO, Twoje i nasze interesy muszą zostać wyważone. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane transakcje płatnicze w tej witrynie

Jeżeli po zawarciu umowy odpłatnej istnieje obowiązek przesłania nam Twoich danych płatniczych (np. numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te będą wymagane do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu popularnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki komunikacji szyfrowanej Twoje dane dotyczące płatności, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili promocyjnych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku wydawniczego do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak spam e-mail.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z tak zwanych „cookies”. Pliki cookie to małe pakiety danych i nie powodują uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym czasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookies pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm trzecich (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w ramach witryn internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych.

Na na podstawie Art. 6 ust 1 lit f RODO, chyba że wskazana jest inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie niezbędnych do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TDDDG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki cookie w określonych przypadkach lub ogólnie je wykluczała i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

Możesz dowiedzieć się, które pliki cookie i usługi są używane na tej stronie w tym oświadczeniu o ochronie danych.

Zgoda z Usercentrics

Ta witryna korzysta z technologii zgody Usercentrics w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z niektórych technologii oraz w celu udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: https:// usercentrics .com/de/ (dalej „Usercentrics”).

Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, do Usercentrics przekazywane są następujące dane osobowe:

 • Twoje zgody lub wycofanie zgody
 • Twój adres IP
 • Informacje o Twojej przeglądarce
 • Informacje o Twoim urządzeniu
 • Czas Twojej wizyty na stronie

Usercentrics przechowuje również plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać udzieloną zgodę lub ją odwołać. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie Usercentrics lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe wymagania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Usercentrics służy do uzyskania prawnie wymaganej zgody na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Zgoda z ConsentManager

Nasza witryna korzysta z technologii zgody ConsentManager w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, strona internetowa: https:// www .consentmanager.de (dalej „ConsentManager”).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami ConsentManager w celu uzyskania Twojej zgody i innych wyjaśnień dotyczących korzystania z plików cookie. Następnie ConsentManager zapisuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać udzieloną zgodę lub ją odwołać. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie dostawcy menedżera zgody lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe wymagania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

ConsentManager służy do uzyskania wymaganej prawnie zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Operator stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Te dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to zapytano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które wpiszesz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie wycofasz zgody na przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

, zostaną przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Twojej prośby. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Te dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to zapytano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które przesłałeś nam za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie odwołasz zgody na przechowywanie lub nie będzie już obowiązywał cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Korzystanie z chatbotów

Do komunikowania się z Tobą używamy chatbotów. Chatboty są w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania i inne dane wejściowe bez pomocy człowieka. W tym celu chatboty analizują inne dane oprócz Twoich wpisów w celu udzielenia odpowiednich odpowiedzi (np. nazwiska, adresy e-mail i inne dane kontaktowe, numery klientów i inne identyfikatory, zamówienia i historie czatów). Ponadto Twój adres IP, pliki dziennika, informacje o lokalizacji i inne metadane mogą być rejestrowane przez chatbota. Dane te są przechowywane na serwerach dostawcy chatbota.

Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie zebranych danych. Ponadto dane mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, o ile spełnione są inne wymogi prawne (w szczególności zgoda) w tym zakresie. W tym celu chatboty można połączyć z narzędziami analitycznymi i reklamowymi.

Zebrane dane mogą być również wykorzystane do ulepszenia naszych chatbotów i ich reakcji (uczenie maszynowe).

Dane, które wprowadzasz w ramach komunikacji, pozostaną u nas lub u operatora chatbota, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przesłaniu zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną korzystania z chatbotów jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli chatbot jest wykorzystywany do zainicjowania lub wykonania umowy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. We wszystkich innych przypadkach wykorzystanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na jak najefektywniejszej komunikacji z klientem (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Szybki czat

Dostawcą jest Crisp IM SAS, 2 Boulevard de Launay, 44100 Nantes, Francja (zwany dalej Crisp).

W kontekście interakcji z Tobą, Crisp przetwarza między innymi publicznie widoczne informacje z Twoich profili w mediach społecznościowych, Twoje zachowanie podczas nawigacji w naszej witrynie, historię czatów, inne wprowadzone dane i dane dziennika (adres IP, używana przeglądarka , itp.).</ p>

Politykę prywatności Crisp można znaleźć tutaj: https://crisp.chat/en/privacy.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Rezerwacje Microsoft

Możesz umówić się z nami na spotkanie na naszej stronie internetowej. Do rezerwacji terminów używamy usługi Microsoft Bookings. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.< /p>

Aby zarezerwować wizytę, wprowadź żądane dane i żądaną datę w dostarczonej masce. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do planowania, realizacji i, jeśli to konieczne, do kontynuacji wizyty. Dane dotyczące spotkań są dla nas przechowywane na serwerach Microsoft Bookings, których politykę prywatności można zobaczyć tutaj: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Dane, które wprowadzisz, pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie odwołasz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych nie będzie już obowiązywał. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w umawianiu spotkań z zainteresowanymi stronami i klientami w jak najbardziej nieskomplikowany sposób. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. (np. w przypadku pobierania odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https : //learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na tej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Używamy wprowadzonych w tym celu danych wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku ważnych zmian, takich jak zakres oferty lub zmiany niezbędne ze względów technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby Cię w ten sposób poinformować.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji relacji użytkownika nawiązanej podczas rejestracji oraz, jeśli to konieczne, w celu zainicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak będziesz zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zostaną zapisane informacje o czasie utworzenia komentarza, Twoim adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentowania przechowuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na tej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, takiego jak zniewaga lub propaganda.

Subskrybowanie komentarzy

Jako użytkownik witryny możesz subskrybować komentarze po zarejestrowaniu się. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie za pomocą linku w wiadomościach informacyjnych. W takim przypadku dane wprowadzone podczas zapisywania się do komentarzy zostaną usunięte; jeśli przekazałeś nam te dane w innych celach i gdzie indziej (np. subskrypcja newslettera), dane te pozostaną u nas.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i powiązane dane będą przechowywane i pozostaną na tej stronie, dopóki komentowana treść nie zostanie całkowicie usunięta lub komentarze muszą zostać usunięte ze względów prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać każdą udzieloną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość wysłana do nas e-mailem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Sprawdzony Ekspert

Zintegrowaliśmy pieczęć oceny ProvenExpert na tej stronie. Dostawcą jest Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert. pl .

Pieczęć ProvenExpert umożliwia nam wyświetlanie opinii klientów, które zostały przesłane do ProvenExpert na temat naszej firmy w pieczęci na naszej stronie internetowej. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z ProvenExpert, dzięki czemu ProvenExpert może stwierdzić, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. Ponadto ProvenExpert zapisuje Twoje ustawienia językowe, aby wyświetlić pieczęć w wybranym języku narodowym.

ProvenExpert jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najbardziej zrozumiałej prezentacji opinii klientów. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

5. Media społecznościowe

Facebooku

Na tej stronie zintegrowane są elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Omówienie elementów mediów społecznościowych Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Jeśli element mediów społecznościowych jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między urządzeniem końcowym a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https:// de – de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej i przekazywane do Facebooka za pomocą opisanego tutaj narzędzia, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych ( Art. 26 RODO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się do zebrania danych i przekazania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com /legal /dodatek_kontrolera. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za wydawanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić swoich praw (np. żądania informacji) dotyczących danych przetwarzanych na Facebooku bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a>, https://de-de.facebook.com/ pomoc /566994660333381 i https://www.facebook.com/policy .php.

Twittera

Funkcje usługi Twitter są zintegrowane z tą witryną. Te funkcje są dostarczane przez firmę Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Jeśli element mediów społecznościowych jest aktywny, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem końcowym a serwerem Twittera. W ten sposób Twitter otrzymuje informacje o Twojej wizycie na tej stronie. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe są łączone z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/ de /prywatność.

Jeśli uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr twitter.com/en/kontroler-do-kontrolera-transfers.html.

Twoje ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod https://twitter .com/account/settings.

Instagramie

Funkcje usługi Instagram są zintegrowane z tą witryną. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli element mediów społecznościowych jest aktywny, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem końcowym a serwerem Instagrama. Instagram otrzymuje informacje o Twojej wizycie na tej stronie.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram.

Jeśli uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą narzędzia opisanego tutaj i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni w tym Odpowiedzialny za przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się do zebrania danych i przekazania ich do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com /legal /dodatek_kontrolera. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za wydawanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka i Instagrama. Możesz dochodzić swoich praw (np. żądania informacji) dotyczących danych przetwarzanych na Facebooku lub Instagramie bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a>, https://help.instagram.com/519522125107875 i < a href=”https://de-de.facebook.com/help/566994660333381″ rel=”noopener noreferrer” target=”_blank”>https://de-de.facebook.com/help/566994660333381</ >.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https:// instagram. com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Ta witryna wykorzystuje przyciski i inne elementy usługi Tumblr. Dostawcą jest Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Jeśli element mediów społecznościowych jest aktywny, ustanawiane jest bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem końcowym a serwerem Tumblr. Tumblr otrzymuje informacje o Twojej wizycie na tej stronie.

Przyciski Tumblr umożliwiają udostępnianie postów lub stron na Tumblr lub obserwowanie dostawcy na Tumblr. Jeśli uzyskujesz dostęp do jednej z naszych stron internetowych za pomocą przycisku Tumblr, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy kontroli nad ilością danych zbieranych i przesyłanych przez Tumblr za pomocą tej wtyczki. Zgodnie z aktualnym stanem zostanie przesłany adres IP użytkownika i adres URL odpowiedniej strony internetowej.

Jeśli uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Tumblr pod adresem: https://www. tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn

Ta strona korzysta z elementów sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy otwierana jest strona w tej witrynie, która zawiera elementy LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostanie poinformowany, że odwiedziłeś tę stronę internetową z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Poleć” LinkedIn i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może przypisać Twoją wizytę w tej witrynie do Ciebie i Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Jeśli uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang = pl

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https: // www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Ta strona korzysta z elementów sieci XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z naszych stron zawierających elementy z XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Według naszej wiedzy żadne dane osobowe nie są przechowywane. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani oceniane jest zachowanie użytkownika.

Jeśli uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Na tej stronie korzystamy z elementów sieci społecznościowej Pinterest obsługiwanej przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli wywołasz stronę zawierającą taki element, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Ten element mediów społecznościowych przesyła dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinteresta, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinteresta i pliki cookie.

Jeśli uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat celu, zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także Twoich praw w tym zakresie i możliwości ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Pinteresta: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklamy

Menedżer tagów Google

Używamy Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Menedżer tagów Google to narzędzie, którego możemy użyć do integracji narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii w naszej witrynie. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie zapisuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy wyłącznie do administrowania i wyświetlania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Menedżer tagów Google rejestruje jednak Twój adres IP, który może być również przesyłany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer tagów Google jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie zachowania osób odwiedzających witrynę. Operator strony otrzymuje różne dane użytkowe, takie jak np. Wyświetlenia strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej witrynę.

Ponadto możemy korzystać z Google Analytics i innych. Nagrywaj ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zarejestrowanych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub odcisk palca urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/ firmy /controllerterms/mccs/.

Anonimizacja adresu IP

W tej witrynie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

wtyczka przeglądarki

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Sygnały Google

Używamy sygnałów Google. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Analytics gromadzi m.in. Twoja lokalizacja, historia wyszukiwania i historia YouTube oraz dane demograficzne (dane odwiedzających). Dane te mogą być wykorzystywane do spersonalizowanej reklamy za pomocą sygnału Google. Jeśli masz konto Google, dane odwiedzających Google Signal zostaną połączone z Twoim kontem Google i wykorzystane do spersonalizowanych wiadomości reklamowych. Dane są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników naszych użytkowników.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym witrynę odpowiednie reklamy w sieci reklamowej Google. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Możesz w każdej chwili wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Pomiar handlu elektronicznego Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji „pomiar e-commerce” Google Analytics. Za pomocą pomiarów e-commerce operator witryny może analizować zachowania zakupowe odwiedzających witrynę, aby ulepszyć swoje kampanie marketingowe online. Rejestrowane są informacje takie jak złożone zamówienia, średnie wartości zamówień, koszty wysyłki oraz czas od obejrzenia produktu do jego zakupu. Dane te mogą zostać podsumowane przez Google w ramach identyfikatora transakcji przypisanego do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Przejrzystość

Ta strona korzysta z Clarity. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (dalej „Przejrzystość”).

Clarity to narzędzie do analizy zachowań użytkowników na tej stronie. Clarity rejestruje w szczególności ruchy myszy i tworzy graficzną reprezentację tego, które części witryny użytkownicy przewijają najczęściej (mapy cieplne). Clarity może również nagrywać sesje, abyśmy mogli zobaczyć wykorzystanie witryny w formie filmów. Otrzymujemy również informacje o ogólnych zachowaniach użytkowników w ramach naszej witryny.

Clarity wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub wykorzystanie odcisków palców urządzeń). Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) w USA.

Jeśli uzyskano zgodę, ww Usługa wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony ma uzasadniony interes w skutecznej analizie użytkowników.

Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Clarity można znaleźć tutaj: https : //docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Reklamy Google

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadza określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika (np. danych dotyczących lokalizacji i zainteresowań) dostępnych w Google (kierowanie na grupę docelową). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks < /a> i https://privacy.google.com/businesses / controllerterms/mccs/.

Remarketing reklam Google

Ta witryna korzysta z funkcji Google Ads Remarketing. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki Google Ads Remarketing możemy przypisywać osoby, które wchodzą w interakcje z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto reklamowe grupy docelowe utworzone za pomocą Google Ads Remarketing można powiązać z funkcjami Google na różnych urządzeniach. W ten sposób spersonalizowane komunikaty reklamowe oparte na zainteresowaniach, które zostały dostosowane do Ciebie w zależności od Twojego wcześniejszego korzystania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze) są wyświetlane.

Jeśli masz konto Google, możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam, korzystając z następującego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Tworzenie grupy docelowej z porównaniem klientów

Do tworzenia grupy docelowej używamy między innymi porównania klientów z Google Ads Remarketing. Przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli zainteresowani klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, zostaną im wyświetlone odpowiednie komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTube, Gmailu lub w wyszukiwarce).

Śledzenie konwersji Google

Ta witryna korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google my i Google możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te służą do generowania statystyk konwersji. Dowiadujemy się, jaka jest łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli w nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania do identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Metapiksel (wcześniej piksel Facebooka)

Ta witryna wykorzystuje piksele akcji odwiedzających Facebook/Meta do mierzenia konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zbierane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook wykorzystuje dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wykorzystania danych (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza Facebookiem. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej i przekazywane do Facebooka za pomocą opisanego tutaj narzędzia, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych ( Art. 26 RODO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się do zebrania danych i przekazania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com /legal /dodatek_kontrolera. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za wydawanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić swoich praw (np. żądania informacji) dotyczących danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a> i https://de-de.facebook.com/ pomoc /566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również skorzystać z funkcji remarketingu „Niestandardowi odbiorcy” w sekcji Ustawienia reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Niestandardowi odbiorcy na Facebooku

Używamy niestandardowych odbiorców Facebooka. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszych witryn internetowych i aplikacji, korzystasz z naszych bezpłatnych lub płatnych ofert, przesyłasz nam dane lub wchodzisz w interakcję z treściami naszej firmy na Facebooku, gromadzimy Twoje dane osobowe. Jeśli wyrazisz zgodę na korzystanie z niestandardowych odbiorców Facebooka, prześlemy te dane do Facebooka, które Facebook może wykorzystać do wyświetlania Ci odpowiednich reklam. Ponadto grupy docelowe można zdefiniować za pomocą Twoich danych (podobni odbiorcy).

Facebook przetwarza te dane jako nasz podmiot przetwarzający. Szczegóły można znaleźć w umowie użytkownika Facebooka: https://www.facebook .com/legal/terms/customaudience.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal /terms/customaudience i https://www.facebook. pl /legal/terms/przetwarzanie danych.

Tag LinkedIn Insight

Ta witryna korzysta z tagu Insight LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca witrynę jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy m.in. analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizację, branżę i stanowisko) osób odwiedzających naszą stronę internetową, a tym samym lepiej dopasować naszą stronę do odpowiednich grup docelowych. Możemy również używać LinkedIn Insight Tags do mierzenia, czy odwiedzający naszą witrynę dokonują zakupu lub podejmują inną akcję (pomiar konwersji). Pomiar konwersji można również przeprowadzić na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, za pomocą której możemy wyświetlać odwiedzającym naszą witrynę ukierunkowane reklamy poza witryną, przy czym według LinkedIn adresat reklamy nie jest identyfikowany.

LinkedIn sam gromadzi również tak zwane pliki dziennika (adres URL, adres URL strony odsyłającej, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane do docierania do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) haszowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane z LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane zostaną następnie usunięte w ciągu 180 dni.

Dane zebrane przez LinkedIn nie mogą być przez nas jako operatora strony przypisane do konkretnych osób. LinkedIn będzie przechowywać dane osobowe zebrane od odwiedzających witrynę na swoich serwerach w USA i wykorzystywać je do własnych celów reklamowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https:// www .linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-obowiązkowe.

Podstawa prawna

Jeśli uzyskano zgodę, ww Usługa wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal / l/dpa i https://www. Linkedin .com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec używania LinkedIn Insight Tag

Sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników i reklamy ukierunkowanej przez LinkedIn pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Aby uniemożliwić LinkedIn łączenie danych zebranych w naszej witrynie z kontem LinkedIn, przed odwiedzeniem naszej witryny należy wylogować się z konta LinkedIn.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Tag Pinteresta

W tej witrynie osadzone są tagi Pinteresta. Dostawcą jest Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Tag Pinterest służy do rejestrowania pewnych działań, które podejmujesz w naszej witrynie. Dane mogą być następnie wykorzystane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w naszej witrynie internetowej lub na innej stronie sieci reklamowej Pinterest.

W tym celu tag Pinteresta rejestruje m.in. identyfikator tagu, Twoją lokalizację i adres URL strony odsyłającej. Ponadto można rejestrować dane dotyczące akcji, takie jak wartość zamówienia, ilość zamówienia, numer zamówienia, kategoria zakupionych artykułów i wyświetlenia wideo.

Tag Pinteresta wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznawanie użytkownika między witrynami w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub pobieranie odcisków palców urządzeń).

Jeśli uzyskano zgodę, ww Usługa wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TDDDG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w możliwie najskuteczniejszych działaniach marketingowych.

Pinterest to firma globalna, więc dane mogą być przesyłane również do USA. Według Pinteresta ten transfer danych opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policy.pinterest.com/de / polityka prywatności.

Więcej informacji na temat tagu Pinterest można znaleźć tutaj: https://help.pinterest.com/en/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

7. biuletyny

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy jesteś właściciel newslettera wyraża zgodę. Dalsze dane nie są gromadzone lub gromadzone są wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera , na przykład poprzez link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które przechowujesz u nas w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu wypisania się z newslettera i usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera lub po jego nie służy już żadnemu celowi. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane przechowywane przez nas do innych celów pozostają nienaruszone.

Po usunięciu Cię z listy dystrybucyjnej biuletynu, Twój adres e-mail może być przechowywany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi polegającemu na spełnieniu wymogów prawnych przy wysyłce newsletterów (prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z ulepszoną ochroną danych

Ta witryna zawiera filmy wideo z witryny YouTube. Operatorem witryny jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą oni wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych do partnerów YouTube. W ten sposób YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko uruchomisz film YouTube na tej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Ta informacja jest m.in. używane do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania próbom oszustwa.

Po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione inne operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO i artykułu 25 ustęp 1 TDDDG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Google (hosting lokalny)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji o czcionkach Google można znaleźć na https://developers.google .com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https ://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Adobe

Ta witryna używa czcionek internetowych firmy Adobe w celu jednolitego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Kiedy odwiedzasz tę witrynę, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z Adobe, aby móc je poprawnie wyświetlić na Twoim urządzeniu. Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w USA. Dzięki temu Adobe wie, że dostęp do tej witryny internetowej uzyskano za pośrednictwem Twojego adresu IP. Według Adobe żadne pliki cookie nie są przechowywane, gdy dostarczane są czcionki.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.adobe.com / de/privacy/eudatatransfers.html.

Więcej informacji na temat czcionek Adobe Fonts można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Politykę prywatności firmy Adobe można znaleźć pod adresem: https:// www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Font Awesome (hosting lokalny)

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest instalowany lokalnie. Brak połączenia z serwerami Fonticons, Inc.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w Polityce prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome .com/privacy.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli Google Maps jest aktywna, Google może używać czcionek Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Kiedy otwierasz Mapy Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

Wykorzystanie Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online oraz ułatwienie odnalezienia wskazanych przez nas na stronie miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO i artykułu 25 ustęp 1 TDDDG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/ gdprcontrollerterms / i https://privacy.google.com / business/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na tej stronie internetowej. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani, że przeprowadzana jest analiza.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat usługi Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach korzystania z usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=pl.

Wordfence

Zintegrowaliśmy Wordfence z tą witryną. Dostawcą jest Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dalej „Wordfence”).

Wordfence służy do ochrony naszej witryny przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi atakami cybernetycznymi. W tym celu nasza witryna nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, aby Wordfence mógł porównywać iw razie potrzeby blokować swoje bazy danych z dostępem do naszej witryny.

Wordfence jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www. wordfence .com/help/general-data-protection-regulation/.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

ZarządzajWP

Zarządzamy tą witryną za pomocą narzędzia ManageWP. Dostawcą jest firma GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbia (zwana dalej ManageWP).

Dzięki ManageWP możemy u.a. monitorować bezpieczeństwo i wydajność naszej strony internetowej oraz tworzyć automatyczne kopie zapasowe. W ten sposób ManageWP ma dostęp do całej zawartości strony, w tym do naszych baz danych. ManageWP jest hostowany na serwerach dostawcy.

ManageWP jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej efektywnym i bezpiecznym działaniu swojej strony internetowej (stron internetowych). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TDDDG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

9. Dostawcy eCommerce i płatności

Przetwarzanie danych klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umów w celu ustanowienia, ustrukturyzowania i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia rachunku użytkownikowi. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej i wygaśnięciu wszelkich obowiązujących ustawowych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Transmisja danych po zawarciu umowy dla sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów

Jeśli zamówisz u nas towar, przekażemy Twoje dane osobowe firmie transportowej odpowiedzialnej za dostawę oraz dostawcy usług płatniczych odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności. Ujawnione zostaną tylko te dane, które są potrzebne danemu usługodawcy do wykonania jego zadania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Jeśli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy Państwa adres e-mail firmie transportowej odpowiedzialnej za dostawę, aby mogła poinformować Państwa e-mailem o statusie wysyłki Państwa zamówienie; Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Przesyłanie danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umów, na przykład bankowi, któremu zlecono przetwarzanie płatności.

Dane nie będą dalej przekazywane lub tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Usługi płatnicze

W naszej witrynie integrujemy usługi płatnicze innych firm. Jeśli dokonasz u nas zakupu, Twoje dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty kredytowej) będą przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. Do tych transakcji zastosowanie mają odpowiednie postanowienia umowne i dotyczące ochrony danych danego dostawcy. Dostawcy usług płatniczych są wykorzystywani na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie umowy) oraz w interesie procesu płatności, który jest jak najbardziej płynny, wygodny i bezpieczny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) f RODO). W zakresie, w jakim wymagana jest Twoja zgoda na określone działania, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie na przyszłość.

W tej witrynie korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

Paypal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Dostawcą usługi płatniczej jest Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Politykę prywatności Apple można znaleźć pod adresem: https://www. apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy</ a>.

Paski

Dostawcą dla klientów w UE jest Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej „Stripe”).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://stripe.com/de/privacy i https://stripe.com/de/guides/ ogólne -regulacja-ochrony-danych.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu Stripe o ochronie danych pod następującym linkiem: https: // stripe.com/de/privacy.

Paydirect

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt nad Menem, Niemcy (dalej „Paydirekt”). Jeśli dokonujesz płatności za pomocą Paydirekt, Paydirekt gromadzi różne dane dotyczące transakcji i przekazuje je do banku, w którym jesteś zarejestrowany w Paydirekt. Oprócz danych wymaganych do realizacji płatności, Paydirekt może zbierać dodatkowe dane w ramach realizacji transakcji, takie jak np. numer telefonu. Adres dostawy lub poszczególne pozycje w koszyku. Następnie Paydirekt uwierzytelnia transakcję, korzystając z procedury uwierzytelniania przechowywanej w tym celu w banku. Kwota płatności zostanie następnie przelana z Twojego konta na nasze konto. Ani my, ani osoby trzecie nie mamy dostępu do danych Twojego konta. Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Paydirekt można znaleźć w ogólnych warunkach handlowych i postanowieniach dotyczących ochrony danych Paydirekt pod adresem: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

przelew natychmiastowy

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „Sofort GmbH”). Za pomocą procedury „Sofortüberweisung” otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast przystąpić do wypełniania naszych zobowiązań. Jeśli zdecydowałeś się skorzystać z metody płatności „Sofortüberweisung”, wyślij kod PIN i ważny numer TAN do firmy Sofort GmbH, za pomocą której będzie mógł zalogować się do Twojego konta w bankowości internetowej. Sofort GmbH automatycznie sprawdza saldo Twojego konta po zalogowaniu i wykonuje przelew do nas za pomocą przesłanego przez Ciebie TAN. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu Twoja sprzedaż, limit kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich sald są automatycznie sprawdzane. Oprócz kodu PIN i TAN do Sofort GmbH przekazywane są wprowadzone przez Państwa dane dotyczące płatności oraz dane osobowe. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane niezbędne do realizacji płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia Twojej tożsamości ponad wszelką wątpliwość i zapobieżenia próbom oszustwa. Szczegóły dotyczące płatności przelewem natychmiastowym znajdziesz w poniższych linkach: https://www .sofort.de /datenschutz.html i https://www.klarna .com/sofort /.

Amazon Pay

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Amazon Payments Europe SCA, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luksemburg.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z Twoimi danymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Amazon Pay pod następującym linkiem: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

Dostawcą tej usługi płatniczej jest paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt nad Menem (dalej „giropay”).

Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu giropay o ochronie danych: https:// www.paydirekt.de/agb/index.html.

Amerykański Express

Dostawcą tej usługi płatniczej jest American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt nad Menem, Niemcy (dalej „American Express”).

American Express może przesyłać dane do swojej firmy macierzystej w Stanach Zjednoczonych. Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia (zwana dalej „Mastercard”).

Mastercard może przesyłać dane do swojej firmy macierzystej w Stanach Zjednoczonych. Transmisja danych do USA odbywa się w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne Mastercard. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.mastercard.de / de-de/datenschutz.html i https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

WIZA

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Wielka Brytania (zwana dalej „VISA”).

Wielka Brytania jest uważana za bezpieczny kraj trzeci pod względem ochrony danych. Oznacza to, że Wielka Brytania ma poziom ochrony danych odpowiadający poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej.

VISA może przesyłać dane do swojej firmy macierzystej w Stanach Zjednoczonych. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.visa.de/Warunki korzystania/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-srechtigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności VISA: https ://www.visa.de/bedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Używamy narzędzi do konferencji online między innymi do komunikowania się z naszymi klientami. Konkretne narzędzia, których używamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne zbierają wszystkie dane, które udostępniasz/używasz do korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do przetwarzania komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz typ połączenia.

Jeśli treść jest wymieniana, przesyłana lub udostępniana w jakikolwiek inny sposób w narzędziu, jest ona również przechowywana na serwerach dostawcy narzędzia. Takie treści obejmują między innymi nagrania w chmurze, czaty/wiadomości błyskawiczne, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z Usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez używane narzędzia. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce korporacyjnej danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych używanych narzędzi, które wymieniliśmy poniżej tego tekstu.

Cel i podstawy prawne

Narzędzia konferencyjne służą do komunikowania się z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeżeli zwrócono się o zgodę, przedmiotowe narzędzia będą wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Czas przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pomocą narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, odwołasz swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na to, jak długo Twoje dane są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Używane narzędzia konferencyjne

Używamy następujących narzędzi konferencyjnych:

Microsoft Teams

Używamy Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Microsoft Teams: https: //privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

11. Własne usługi

Przetwarzanie danych kandydatów

Oferujemy Ci możliwość aplikowania do nas (np. przez e-mail, pocztę lub za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel zbierania danych

Jeśli wyślesz do nas aplikację, będziemy przetwarzać związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.), w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy jest wymagane. Podstawą prawną tego jest § 26 BDSG prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), artykuł 6 ustęp 1 lit. b RODO (rozpoczęcie umowy ogólnej) oraz – jeśli wyrazili Państwo na to zgodę – artykuł 6 ustęp 1 lit. a RODO . Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w ramach naszej firmy osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pomyślnie, przesłane dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.</p >

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie możemy złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania przesłanych przez Ciebie danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które będą u nas przechowywane przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania wniosku). Dane zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), zostaną one usunięte tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie obowiązywać.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Włączenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, istnieje możliwość włączenia Cię do naszej puli kandydatów. Jeśli zostaniesz zaakceptowany, wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przeniesione do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów.

Umieszczenie w puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z toczącym się procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli wnioskodawców, o ile nie ma prawnych podstaw do ich przechowywania.

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.

Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy następujących wystąpień w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp., zwykle mogą kompleksowo analizować zachowanie użytkownika, jeśli odwiedzasz ich stronę internetową lub stronę internetową ze zintegrowaną treścią mediów społecznościowych (np. przyciski „Lubię to” lub banery reklamowe). Odwiedzanie naszej obecności w mediach społecznościowych uruchamia liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. Szczegółowo:

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto w mediach społecznościowych i odwiedzasz naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Jednak w pewnych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą być rejestrowane również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany lub nie masz konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku dane te są gromadzone na przykład za pomocą plików cookie, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym lub poprzez rejestrację Twojego adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są Twoje preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane zarówno w obrębie danej obecności w mediach społecznościowych, jak i poza nią. Jeśli masz konto w odpowiedniej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany lub byłeś zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy operatorzy portali społecznościowych mogą zatem przeprowadzać dodatkowe operacje przetwarzania. Szczegóły można znaleźć w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych powinny zapewniać jak najszerszą obecność w Internecie. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzasz jeden z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), ponosimy wspólną odpowiedzialność z operatorem platformy mediów społecznościowych za operacje przetwarzania danych uruchomione podczas tej wizyty. Co do zasady możesz skorzystać ze swoich praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz reklamacji) zarówno wobec my jak i operator danego portalu społecznościowego (np. Facebook vs.).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych w portalach społecznościowych. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce firmy danego dostawcy.

Czas przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, odwołasz swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich oświadczeniu o ochronie danych, patrz poniżej).

Twoje prawa

Masz prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Możesz również zażądać sprostowania, zablokowania, usunięcia oraz, w określonych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Sieci społecznościowe w szczegółach

Facebooku

Mamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwana dalej Meta). Według Meta zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Zawarliśmy umowę o wspólnym przetwarzaniu (dodatek dotyczący administratora) z firmą Meta. Niniejsza umowa określa, za które operacje przetwarzania danych my lub Meta jesteśmy odpowiedzialni, gdy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku. Możesz zobaczyć tę umowę pod następującym linkiem: https://www.facebook .com/legal/terms/page_controller_addendum.

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu kliknij w poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a> i https://de-de.facebook.com/ pomoc /566994660333381.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook .com/about/privacy/.

Twitter

Korzystamy z usługi krótkich wiadomości Twitter. Dostawcą jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.
 
Możesz dostosować swoje ustawienia ochrony danych na Twitterze niezależnie na swoim koncie użytkownika. W tym celu kliknij poniższy link i zaloguj się: https://twitter.com/personalization.
 
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
 
Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn

Mamy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn używa reklamowych plików cookie.

Jeśli chcesz wyłączyć reklamowe pliki cookie LinkedIn, skorzystaj z następującego łącza: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal / l/dpa i https://www. Linkedin .com/legal/l/eu-sccs.

Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi można znaleźć w oświadczeniu LinkedIn o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.